در نرم افزار اسپا می توانید به هنگام ورود و خروج هر اسب در باشگاه، اطلاعات ورود و خروج را ثبت نمایید