در قسمت خوراک دهی میتوانید میزان خوراک و نسبت موارد موجود در وعده غذایی اسب را تععین کنید و به مقدارم لازم غذابدهید