اسپا، برای باشگاه داران و کسانی که در زمینه پرورش، نگهداری، سوارکاری، خرید و فروش و امور مرتبط با اسب فعالیت می کنند، کاربرد دارد.