ویژگی های منحصر به فرد اسپا به شرح زیر می باشد:

  • ثبت و نگهداری تمامی فعالیت های اسب ها
  • گزارش دهی تخصصی از فعالیت ها
  • مانایی و امنیت اطلاعات ثبت شده
  • یادآوری تمام فعالیت های مهم باشگاه
  • ذخیره سازی نامحدود اطلاعات
  • محیط ساده و قابل فهم برای تمامی پرسنل
  • ایجاد نظم در کارها
  • افزایش سرعت در کارها