چنانچه شما درخواست اضافه کردن یک امکان به سامانه را داشته باشید  و آن امکان، برای سامانه مفید و برای دیگران نیز کاربردی باشد، می توانید با پشتیبانی تماس گرفته و درخواست خود را مطرح کنید. در صورت تایید کارشناسان شرکت، این امکان به سامانه افزوده می شود.