در صورت بروز هرگونه خطا به مدت 15 سال، خطاها به صورت رایگان برطرف می شود.