.::

نسخه سزار

::.

13,000,000 تومان

 • ✓ ثبت ورود
 • ✓ خوراک دهی
 • ✓ میکروچیپ گذاری
 • ✓ مسابقه
 • ✓ نعل بندی
 • ✓ تعیین کاربر
 • ✓ تعریف باکس
 • ✓ تعیین و نمایش جیره غذایی
 • ✓ تعیین مربی
 • ✓ تعریف اشخاص
 • ✓ تعریف اسب
 • ✓ نمایش شجره اسب
 • ✓ نمایش فعالیت های اسب
 • ✓ تعریف خوراک
 • ✓ تعریف نژاد
 • ✓ تعریف وضعیت اسب
 • ✓ مدیریت تصاویر
 • ✓ هشدار و یادآوری
.::

نسخه کارمن

::.

19,000,000 تومان

 • ✓ تمام امکانات پلن سزار
 • ✓ فعالیت ساده
 • ✓ فعالیت انگلی
 • ✓ قیمت گذاری
 • ✓ بخش مالی
 • ✓ حراجی
 • ✓ کشش
 • ✓ سونوگرافی
 • ✓ تزریق
 • ✓ ویزیت
 • ✓ زایمان
 • ✓ دندانپزشکی
.::

نسخه رخش

::.

29,000,000 تومان

 • ✓ تمام امکانات پلن سزار
 • ✓ تمام امکانات پلن کارمن
 • ✓ مدیریت کاربران
 • ✓ آموزش به اسب
 • ✓ ویژگی فردی اسب
 • ✓ اندیکاتور
 • ✓ انبارداری
 • ✓ خرید و فروش اسپرم